"No Apukalna veroties. Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad"


Jaunlaicenes muižas muzeja izdevums „No Apukalna veroties. Alūksnes novada malēnieši senāk un tagad” veltīts dzimtajai Malienai, tās cilvēkiem, vēsturei un valodai. Tas izdots muzeja darbības 10. gadadienā. Grāmatas sakārtotāja Sandra Jankovska ir dzimusi malēniete, pati labi runā vietējā izloksnē, viņas sirdslieta ir dzimtās puses valoda, tās saglabāšana un popularizēšana. Krājumā iekļauti izlokšņu materiāli no ziemeļaustrumu Vidzemes: Bejas, Jaunlaicenes, Jaunrozes, Karvas, Mārkalnes, Veclaicenes, Ziemera, kā arī mācītāja Treija 1883. gadā publicētie malēniešu izloksnes piemēri no Apukalna apkārtnes. Šie pagasti izvēlēti tāpēc, ka no tiem nāk Jaunlaicenes muižas muzejā izveidotās malēniešu skolas dalībnieki, kuri dalījušies ar dzīves gudrību un izloksnes prasmi. Visas grāmatā aptvertās izloksnes pieder pie augšzemnieku dialekta Vidzemes latgaliskajām izloksnēm. Īsi raksturotas galvenās izlokšņu fonētiskās un morfoloģiskās īpatnības. Plašu nodaļu veido seši rakstnieka Linarda Laicena stāsti no krājuma „Malienā”, ko malēniski stāstījuši labi izloksnes pratēji no Bejas, Jaunlaicenes, Karvas, Mārkalnes, Veclaicenes un Ziemera. Linarda Laicena stāsti lasāmi gan literārajā valodā, gan izloksnē, tajos sastopami Alūksnes pusei raksturīgi vārdi un teicieni. Interesanti ir trīs jaunlaicenieša Aivara Puzuļa stāsti, kuri spilgti raksturo Malienas kultūrvēsturisko vidi, kas ietekmējusi izloksnes attīstību. Vairāk nekā 1100 senu, savdabīgu vārdu parādās malēniešu leksikas vārdnīcā. Izdevumā iekļauti Malienai raksturīgi ticējumi un dažādi teicieni.

Sandra Jankovska desmit gadus strādā Jaunlaicenes muižas muzejā, kurā no 2011. gada līdz šim brīdim darbojas malēniešu skoliņa. Tieši malēniešu skolas dalībnieki bija vislielākais un nopietnākais atbalsts grāmatas tapšanas procesā. No muzeja krājuma grāmatā ievietotas anekdotes, dažādi interesanti atgadījumi, skaitāmpantiņi, kas atspoguļo malēniešu dzīvesziņu. Krājumā iekļautas arī seno laiku rotaļas. Izdevumu ar veltījumu novadniekiem bagātinājušas dzejniece Lija Brīdaka un rakstniece Māra Svīre, kura sniegusi savu redzējumu par malēniešu raksturu. Kaut arī valodu pētnieki čakli strādā un ir izdotas vairākas grāmatas par Ziemeļaustrumvidzemes izloksnēm, tās vairāk domātas zinātniekiem, izdotas nelielos metienos un ir grūti pieejamas. Šis izdevums paredzēts galvenokārt tiem, kuri interesējas par Alūksnes un Apes puses izloksnēm, to runātājiem un vēlas saglabāt izlokšņu bagātību nākamajām paaudzēm. Var priecāties, ka daudzu cilvēku valodā izloksne vēl ir dzīva, ka katrā pagastā var atrast kādu, kurš runā izloksnē. Lai ikvienam būtu iespēja dzirdēt, kā mūsdienās runā malēniski, grāmatai pievienots CD, kurā pieci teicēji no Jaunlaicenes, Bejas, Karvas, Māriņkalna un Ziemera ierunājuši izloksnes tekstus. Sandra Jankovska atzīst: „Strādājot pie grāmatas, mēs jutāmies laimīgi. Ļoti ceram, ka šī laimes sajūta pārņems arī lasītāju. Katrā ziņā mēs gaidām malēniešus atgriežamies, kaut tikai vasarā uz lielajiem kapusvētkiem satikties un sasveicināties, kā malēniešiem pieņemts: „Ak, ta esi gon viêl dzeîvs?” ‒, un saņemt priecīgu atbildi: „Dzeîvs, dzeîvs!” Tad visiem kopā uzkāpt Apukalnā un paskatīties pāri zilajiem mežu vāliem uz Rīgas pusi, un noticēt, ka tur meži saplūst ar jūru un debesīm. Un sajust, ka tevī kā milzīgs spēks ieplūst laime, skatot šo Dieva pasaules skaistumu un dižumu. Šī laimes sajūta dos spēku izturēt līdz nākamajiem kapusvētkiem.” Sarmīte Balode

152 views